3”/72.5mm
8 ohm
300 Watts AES
1K-20K Hz
101 dB 1M/1W (2.83V)