2”/50.8mm
8 ohm
200 Watts AES
1K-20K Hz
98 dB 1M/1W (2.83V)