1.75”/44.4mm
8 Ohm
100 Watts AES
1K-20K Hz
98 dB 1M/1W (2.83V)